Shammi's Yogalaya

… … … Discover Yoga Discover Yourself

Asanas

 1. Adductors
 2. Adhomukha Vakrasana (Spinal twist in the Supine Pose)
 3. Adhomukha Svanasana
 4. Anantasana (Side Reclining Leg Lift)
 5. Ardha Bhoomi Namanasana
 6. Ardha Chakrasana (Half Wheel Pose)
 7. Ardha Chandrasana (Half Moon)
 8. Ardha Matsyendrasana (Half Spinal Twist)
 9. Ardha Pawanmuktasana (One Leg Wind Release Pose)
 10. Ardha Shalabhasana (Half Locust)
 11. Ardha Ushtrasana (Half Camel Pose)
 12. Ashwa Sanchalanasana
 13. Badha Konasana (Cobbler’s Pose)
 14. Bhardwajasana (A Spinal Twist Pose)
 15. Bhramari Pranayama
 16. Bhujangasana (Cobra Pose)
 17. Bhujangasana II (child pose to cobra)
 18. Chandrabhedan Pranayama
 19. Dhanurasana (Bow Pose)
 20. Eyes
 21. Half Foetus Pose
 22. Hasta Parshawasana (Anchor Pose)
 23. Jalneti
 24. Jathara Parivartasana (Revolved Abdomen Pose)
 25. Jaws
 26. Jivha Mudra
 27. Kapalbhati
 28. Marichayasana (spinal twist using a chair)
 29. Marichyasana III
 30. Marjarasana (Cat – Cow Pose)
 31. Matsya Kridasana (Flapping Fish Pose)
 32. Nadi Shodhan Kriya
 33. Naukasana (boat on abdomen)
 34. One Leg Uttana Vakrasana
 35. Paper Blowing
 36. Parighasasana
 37. Paripurna Navasana (Full Boat)
 38. Parivrata Trikonasana
 39. Parvatasana (Mountain Pose)
 40. Paschimottanasana
 41. Pawanmuktasana (Wind Release Pose)
 42. Prasarita Padottanasana
 43. Purna Shalabhasana (Locust)
 44. Pursed Lip Breathing (PLB)
 45. Samakonasana
 46. Sashankasana (Child Pose)
 47. Setu Bandha Asana (Bridge Pose)
 48. Shawasan Marg Sudhhi
 49. Siddhasana
 50. Simha Mudra
 51. Squat Position
 52. Stretches in a Car
 53. Supta Padanghustasana Variation (Reclining Hand – to – Big Toe Pose)
 54. Suryanamaskar
 55. Tadasana (Mountain Pose)
 56. Tratak (Thumb Gazing)
 57. Tripada Marjarasana (Variation of Cat – Cow Pose)
 58. Ujjaya Pranayama
 59. Urdhava Kati /Adho Kati
 60. Ushtrasana (Camel Pose)
 61. Uttan Vakrasana (Spinal Twisting Pose)
 62. Vrksasana
 63. Vaman or Kunjal Kriya
 64. Viprit Karni (Legs up the wall pose)
 65. Virbhadrasana I
 66. Virbhadrasana II
 67. Virbhadrasana III (Warrior Pose)
 68. Vrischikasana (Scorpion Pose)
 69. Vyagrasana (Tiger Pose)
 70. Vyut Krama Kapalbhati
Advertisements
%d bloggers like this: