Shammi's Yogalaya

… … … Discover Yoga Discover Yourself

Asanas & Kriyas

 1. Adductors
 2. Adhomukha Vakrasana (Spinal twist in the Supine Pose)
 3. Adhomukha Svanasana
 4. Anantasana (Side Reclining Leg Lift)
 5. Ardha Bhoomi Namanasana
 6. Ardha Chakrasana (Half Wheel Pose)
 7. Ardha Chandrasana (Half Moon)
 8. Ardha Matsyendrasana (Half Spinal Twist)
 9. Ardha Navasana
 10. Ardha Pawanmuktasana (One Leg Wind Release Pose)
 11. Ardha Shalabhasana (Half Locust)
 12. Ardha Ushtrasana (Half Camel Pose)
 13. Ashwa Sanchalanasana
 14. Badha Konasana (Cobbler’s Pose)
 15. Bhardwajasana (A Spinal Twist Pose)
 16. Bhramari Pranayama
 17. Bhujangasana (Cobra Pose)
 18. Bhujangasana II (child pose to cobra)
 19. Chandrabhedan Pranayama
 20. Dandasana
 21. Dhanurasana (Bow Pose)
 22. Eyes
 23. Half Foetus Pose
 24. Hasta Parshawasana (Anchor Pose)
 25. Jalandhar Bandh: Throat Lock
 26. Jalneti
 27. Jathara Parivartasana (Revolved Abdomen Pose)
 28. Jaws
 29. Jivha Mudra
 30. Kapalbhati
 31. Khechari Mudra
 32. Laghoo Shankhaprakshalan
 33. Marichayasana (spinal twist using a chair)
 34. Marichyasana III
 35. Marjarasana (Cat – Cow Pose)
 36. Matsya Kridasana (Flapping Fish Pose)
 37. Moola Shodhana
 38. Nadi Shodhan Kriya
 39. Naukasana (boat on abdomen)
 40. One Leg Uttana Vakrasana
 41. Padmasana
 42. Paper Blowing
 43. Parighasasana
 44. Paripurna Navasana (Full Boat)
 45. Parivrata Trikonasana
 46. Parvatasana (Mountain Pose)
 47. Paschimottanasana
 48. Pawanmuktasana (Wind Release Pose)
 49. Prasarita Padottanasana
 50. Purna Shalabhasana (Locust)
 51. Pursed Lip Breathing (PLB)
 52. Samakonasana
 53. Sarvangasana
 54. Shashankasana (Child Pose)
 55. Setu Bandha Asana (Bridge Pose)
 56. Shankhaprakshalan
 57. Shawasan Marg Sudhhi
 58. Sheetali Pranayama
 59. Siddhasana
 60. Simha Mudra
 61. Squat Position
 62. Stretches in a Car
 63. Supta Padanghustasana Variation (Reclining Hand – to – Big Toe Pose)
 64. Suryabhedan Pranayam
 65. Suryanamaskar
 66. Tadasana (Mountain Pose)
 67. Tratak (Thumb Gazing)
 68. Tratak (Candle Gazing)
 69. Tripada Marjarasana (Variation of Cat – Cow Pose)
 70. Ujjayi Pranayama
 71. Urdhava Kati /Adho Kati
 72. Ushtrasana (Camel Pose)
 73. Uttan Vakrasana (Spinal Twisting Pose)
 74. Vajrasana
 75. Vaman or Kunjal Kriya
 76. Viprit Karni (Legs up the wall pose)
 77. Virbhadrasana I
 78. Virbhadrasana II
 79. Virbhadrasana III (Warrior Pose)
 80. Vishishta Uttan Vakrasana (Spinal Twist with legs crossed)

 81. Vrischikasana (Scorpion Pose)
 82. Vrksasana
 83. Vyagrasana (Tiger Pose)
 84. Vyut Krama Kapalbhati
 85. Yogic Breathing
Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: