Shammi's Yogalaya

… … … Discover Yoga Discover Yourself

Asanas & Kriyas

 1. Adductors
 2. Adhomukha Vakrasana (Spinal twist in the Supine Pose)
 3. Adhomukha Svanasana
 4. Anantasana (Side Reclining Leg Lift)
 5. Ardha Bhoomi Namanasana
 6. Ardha Chakrasana (Half Wheel Pose)
 7. Ardha Chandrasana (Half Moon)
 8. Ardha Matsyendrasana (Half Spinal Twist)
 9. Ardha Navasana
 10. Ardha Pawanmuktasana (One Leg Wind Release Pose)
 11. Ardha Shalabhasana (Half Locust)
 12. Ardha Ushtrasana (Half Camel Pose)
 13. Ashwa Sanchalanasana
 14. Badha Konasana (Cobbler’s Pose)
 15. Bhardwajasana (A Spinal Twist Pose)
 16. Bhramari Pranayama
 17. Bhujangasana (Cobra Pose)
 18. Bhujangasana II (child pose to cobra)
 19. Chandrabhedan Pranayama
 20. Dandasana
 21. Dhanurasana (Bow Pose)
 22. Eyes
 23. Half Foetus Pose
 24. Hasta Parshawasana (Anchor Pose)
 25. Jalneti
 26. Jathara Parivartasana (Revolved Abdomen Pose)
 27. Jaws
 28. Jivha Mudra
 29. Kapalbhati
 30. Khechari Mudra
 31. Laghoo Shankhaprakshalan
 32. Marichayasana (spinal twist using a chair)
 33. Marichyasana III
 34. Marjarasana (Cat – Cow Pose)
 35. Matsya Kridasana (Flapping Fish Pose)
 36. Moola Shodhana
 37. Nadi Shodhan Kriya
 38. Naukasana (boat on abdomen)
 39. One Leg Uttana Vakrasana
 40. Padmasana
 41. Paper Blowing
 42. Parighasasana
 43. Paripurna Navasana (Full Boat)
 44. Parivrata Trikonasana
 45. Parvatasana (Mountain Pose)
 46. Paschimottanasana
 47. Pawanmuktasana (Wind Release Pose)
 48. Prasarita Padottanasana
 49. Purna Shalabhasana (Locust)
 50. Pursed Lip Breathing (PLB)
 51. Samakonasana
 52. Shashankasana (Child Pose)
 53. Setu Bandha Asana (Bridge Pose)
 54. Shankhaprakshalan
 55. Shawasan Marg Sudhhi
 56. Sheetali Pranayama
 57. Siddhasana
 58. Simha Mudra
 59. Squat Position
 60. Stretches in a Car
 61. Supta Padanghustasana Variation (Reclining Hand – to – Big Toe Pose)
 62. Suryabhedan Pranayam
 63. Suryanamaskar
 64. Tadasana (Mountain Pose)
 65. Tratak (Thumb Gazing)
 66. Tratak (Candle Gazing)
 67. Tripada Marjarasana (Variation of Cat – Cow Pose)
 68. Ujjayi Pranayama
 69. Urdhava Kati /Adho Kati
 70. Ushtrasana (Camel Pose)
 71. Uttan Vakrasana (Spinal Twisting Pose)
 72. Vajrasana
 73. Vaman or Kunjal Kriya
 74. Viprit Karni (Legs up the wall pose)
 75. Virbhadrasana I
 76. Virbhadrasana II
 77. Virbhadrasana III (Warrior Pose)
 78. Vishishta Uttan Vakrasana (Spinal Twist with legs crossed)

 79. Vrischikasana (Scorpion Pose)
 80. Vrksasana
 81. Vyagrasana (Tiger Pose)
 82. Vyut Krama Kapalbhati
 83. Yogic Breathing
Advertisements
Advertisements
%d bloggers like this: